Četvrti sastanak radne grupe za izradu Sporazuma o saradnji u okviru projekta ,,Centar za cjeloživotno učenje”

Derventa 25.11.2014. godine

U okviru projekta “Centar za cjeloživotno učenje”, koji finasira EU i sufinansira grad Doboj, u Derventi je održan IV sastanak radnog tima za izradu Sporazuma o saradnji (Sos). Na sastanku je Borivoje Golubović, ekspert za izradu Sporazuma o sradnji, u kratkim crtama predstavio ključne elemente radne verzije SoS. Cilj Sporazuma je uspostavljanja mehanizama saradnje strana potpisnica na poboljšanju položaja teško zapošljivih kategorija, što je predviđeno kroz 11 posebnih ciljeva, a učesnici su dali svoje mišljenje o svakom pojedinačno.

Na sastanku je zaključeno da svi članovi tima za izradu SoS, dostave dorađene mjere i dodatne prijedloge mehanizama saradnje do kraja novembra. Na bazi tih pročišćenih mjera i prijedloga, stručnjak za izradu SoS će do 5. decembra svim stranama dostaviti nacrt Sporazuma. Na nacrt sve strane potpisnice treba da dostave komentare do 15. decembra, kako bi saradnik za izradu SoS, najkasnije do 22. decembra pripremio finalnu verziju dokumenta.

Jedan sporazum za tri opštine na kojima se provodi projekat, trebalo bi da bude potpisan na finalnoj konferenciji pri okončanju projekta Centar za cjeloživotno učenje.

Prijedlog svih članova je i to da bi trebalo da se strane potpisnice po usvajanju Sporazuma sastaju najmanje jedanput godišnje. Okvirni prijedlog je da to bude u periodu mart-april, jer se tada u lokalnim zajednicama donose prijedlozi upisnih politika, a i Zavod za zapošljavanje RS radi na prijedlogu aktivnih mjera zapošljavanja.

Takođe je dogovoreno da inicijativu za sastanak pokreću najmanje 2 strane potpisnice. Zakazani sastanci bi se održavali na temu poboljšanja položaja teško zapošljivih kategorija, a u skladu sa aktuelnom problematikom, a prijedlog je da sastancima prisustvuju i predstavnici lokalnih savjeta za obrazovanje odraslih i zapošljavanje.

Izrada Sporazuma o saradnji je jedna od aktivnosti projekta “Centar za cjeloživotno učenje”. Voditelj projekta je Centar za promociju evropskih vrijednosti EUROPLUS, a partneri su: NVO Budućnost iz Modriče, NVO Biosplus iz Dervente, Asocijacija informatičara u BiH iz Sarajeva i Visoka poslovno tehnička škola iz Doboja.

Zavod za zapošljavanje RS, PJ Doboj i Zavod za obrazovanje odraslih RS u ovom projektu imaju ulogu saradnika.

“Sadržaj ovog teksta je isključiva odgovornost Centra za promociju evropskih vrijednosti EUROPLUS i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije”.