Odlični kursevi uz Certifikaciju

KURSEVI INFORMATIKE

Grupna nastava do 20 osoba

1. MS Office kurs – Word, Excel i PowerPoint

Vrijeme: 17:30 do 19:00
Broj časova: 30/ dva puta nedeljno po 2 časa
Cijena: 200 KM

Profesionalna obuka za glavne programe Microsoft Office paketa – Word, Excel i Power Point – omogućiće vam da konačno otkrijete sve njihove mogućnosti, lako baratate njihovim funkcijama i uspešno ih prilagodite vašim potrebama.

Micorsoft Word
To je najpopularniji program za pisanje i obradu tekstova, sa bezbroj mogućnosti. Odabir fontova, profesionalno obrađeni podaci u vidu grafikona, tabela, vizuelnih elemenata, postaće vaša mala umjetnička djela i za to će biti zaslužan MS Word kurs. Obrađene oblasti:

 Podešavanja radnog lista (page setup)
 Kreiranje novog dokumenta ili otvaranje već postojećeg
 Upoznavanje sa karakteristikama programa (unos teksta, red, paragraf…)
 Toolbar opcije
 Podešavanje i formatiranje pasusa (poravnanje teksta, podešavanje razmaka, uvlačenje…)
 Upotreba postojećih stilova, kreiranje novih
 Page break, bookmark, hyperlink opcije
 Unošenje slika, dodavanje automatskog sadržaja
 Kopiranje teksta (Copy, Paste, Cut, Clipboard)
 Unošenje zaglavlja (Header, Footer)
 Priprema dokumenta za štampu

10 časova

Microsoft Excel
Na poslu on vas neće zaobići sigurno i zato ga mnogi poslodavci stavljaju u prvi plan pri zapošljavanju. Nakon pohađanja našeg Excel kursa otvoriće vam se nebrojene mogućnosti za rad – od korišćenja funkcija i analize podataka do izrade vrlo preciznih, profesionalnih i detaljnih izveštaja, proračuna i prikaza.Obrađene oblasti:

 Koncept dokumenta i radnih listova (Workbook, Worksheet)
 Obilježavanje i rad sa poljima/ćelijama, kolonama i redovima
 Formiranje tabela, unos i izmjena podataka, umetanje i brisanje kolona i redova
 Manipulacija radnim listovima (Worksheet)
 Kreiranje i primena funkcija u Excelu
 Povezivanje podataka iz različitih listova (Linking Worksheet Data)
 Kreiranje i primena logičkih nizova (Autofill)
 Kreiranje grafikona na osnovu izabranih podataka (Charts)
 Određivanje izgleda grafikona i manipulacija istim
 Prenošenje Excel grafikona i tabela u Word dokument
 Filtriranje i sortiranje podataka (Sort & Filter)

10 časova

Power Point
PP je veoma koristan i obavezan alat pri prezentovanju različitih informacija. Izborom različitih slajdova, unosom i oblikovanjem teksta, grafikona, slika i crteža, primjenom animacija, postaćete pravi dizajneri kreativnih prezentacija, koje će vašoj publici držati pažnju. Vrlo koristan Power Point kurs.Obrađene oblasti:

 Upoznavanje sa karakteristikama programa
 Izrada, čuvanje i prikazivanje prezentacije u različitim formama
 Rad sa grafikonima, slikama i crtežima
 Upotreba animacija
 Priprema dokumenta za štampu
 Oblasti prilagođene vašim individualnim potrebama

10 časova

Grupna nastava do 20 osoba
LINK ZA PRIJAVU

2.MS Office kurs –Access(upravljanje relacijskim bazama podataka)

Vrijeme: 17:30 do 19:00
Broj časova: 16/ dva puta nedeljno po 2 časa
Cijena: 100 KM

Poznavanje rada sa bazama podataka spada u domen IT stručnjaka, ali u zavisnosti od posla koji neko treba da obavlja može da bude uvršten i u redovne zahtjeve. Takođe, smatra se znatnom prednošću i ako je neko već imao priliku da nauči da radi u programu Excel, jer je na taj način zapravo stekao odličan temelj za korišćenje programa Access, koji je namjenjen izradi i radu sa bazama podataka.Obuka i kurs za Access preporučuje se svakome ko želi da na prvom mestu poboljša svoju radnu biografiju, odnosno da prilikom konkurisanja na sledeće radno mesto svakako bude u prednosti u odnosu na druge kandidate.Obrađene oblasti:

 Koncept baze
 Koncept tabele i veze među tabelama
 Izmjena strukture postojeće tabele
 Upoznavanje sa tipovima podataka
 Filtriranje podataka, brisanje podataka, izmjena i brisanje
 Rad sa formama
 Pojam upita, kreiranje upita
 Izvještaji, kreiranje, izmjene i štampa

Grupna nastava do 20 osoba
LINK ZA PRIJAVU

3.Kurs Core Java programiranja

Vrijeme: 17:30 do 19:00
Broj časova: 36/ dva puta nedeljno po 2 časa
Cijena: 300 KM

Kurs Core Java programiranja upoznaće vas sa Javom koji spada među višenamenske programske jezike čije su glavne karakteristike portabilnost, objektna orijentacija, pouzdanost – i što je najvažnije za sve polaznike ovog Java kursa – jednostavnost. Takođe, jedna od veoma važnih osobina Jave je i ta što ovaj programski jezik nije striktno vezan za operativni sistem, kao ni za tip aplikacije, tako da je njegov kod moguće primjenjivati i izvršavati na većini uređaja.Za sve polaznike Java kursa važno je istaći i da Java nasleđuje sintaksu iz programskog jezika C, a objektni model adaptira iz jezika C++. To znači da ćete, učeći Javu, zapravo steći kompletnu sliku o tome kako funkcionišu i ova dva programska jezika.Kao najveći konkurent Javi ističe se programski jezik C#, čije postojanje se zasniva na Microsoft .NET tehnologiji. Međutim, znanja koja usvojite tokom kursa omogućiće vam brzo i olakšano učenje C#.Obrađene oblasti:

1. Upoznavanje sa Javom i okruženjem

 Uvod u Javu
 Eclipse razvojno okruženje i pisanje prvog programa
 Uvod u sintaksu Java jezika

2. Tipovi podataka i operatori

 Uvod u tipove podataka
 Promjenljive
 Operatori
 Nizovi

3. Kontrola toka, petlje i grananje

 Kontrola toka – if
 Kontrola toka – switch
 For petlja
 While i do/while petlje

4. Objektno orijentisano programiranje u Javi

 Klase i objekti
 Članovi klase
 Nasleđivanje i polimorfizam
 Apstraktne klase i interfejsi
 Paketi

5. Objektni tipovi podataka
 Stringovi
 Enumeracije
 Kolekcije
 Rukovanje datumom i vremenom

6. Rukovanje izuzecima
 Obrada i generisanje izuzetaka

7. Rad sa fajlovima
 Kreiranje, unos podataka, izmjene, brisanje

Grupna nastava do 20 osoba
LINK ZA PRIJAVU

4.Uvod u HTML i CSS

Vrijeme: 17:30 do 19:00
Broj časova: 24/ dva puta nedeljno po 2 časa
Cijena: 200 KM

HTML odnosno HyperText Markup Language je opisni jezik pomoću koga se kreiraju sajtovi, tačnije funkcionalnost elemenata jedne web stranice. S druge strane, CSS (Cascading Style Sheets) predstavlja jezik koji se koristi za uređivanje samog izgleda i formatiranje svih elemenata koje vidimo na sajtu. Jednostavno, HTML je zadužen za „nošenje” sadržaja sajta, a CSS taj isti sadržaj uređuje. Ukoliko bismo uporedili pomenute jezike sa IT profesijama, HTML bi dobio ulogu programera, dok bi CSS najbolje oslikavao zanimanje dizajnera. Dakle, svaki jezik ima posebnu namjenu, ali za kreiranje web stranice koja će izgledati i funkcionisati tako da je svi razumiju, neophodna su vam znanja iz oblasti HTML-a i CSS-a.Razumijevanjem ovih jezika naučićete kako funkcioniše web i steći informatičku pismenost koja spada među najtraženija znanja 21. vijeka.

Bez obzira da li ste početnik ili već posjedujete predznanje, HTML i CSS kurs će vam pružiti odličnu podlogu za učenje PHP-a, JavaScript-a i drugih naprednih programskih jezika koji se koriste na webu. Drugim riječima, upoznavanjem sa jezicima koji predstavljaju osnovu modernog weba, znatno ćete sebi olakšati svaki naredni korak ka usavršavanju IT znanja i otvaranju novih profesionalnih mogućnosti.

Obrađene oblasti:

1. Uvod u svijet HTML i CSS jezika

 Upoznavanje s osnovnim pojmovima vezanim za HTML i CSS jezike, ali i za internet upošte.
 Upoznavanje sa strukturom HTML dokumenta, postavljanje i primenjivanje tagova kao osnove jezika.
 Kreiranje prve HTML stranice i upoznavanje sa doctype-om.

2. Tekstualni tagovi

 Detaljno upoznavanje sa najčešće korišćenim tagovima HTML jezika.
 Definisanje pojma liste i primjena lista na webu.

3. Linkovi i slike

 Postavljanje linkova (hiperlinkova) u HTML dokumentima i upoznavanje sa pojmovima relativnih i apsolutnih putanja.
 Priprema fotografija i njihovo postavljanje na HTML stranice.

4. Tabele, forme i informacije na stranicama

 Upoznavanje sa načinom funkcionisanja tabela i njihovim specifičnostima.
 Upoznavanje sa offline i online HTML formama.
 Definisanje dodatnih informacija o HTML stranici, metatagovima, ID i CLASS atributima.

5. CSS osnove

 Upoznavanje sa CSS-om, njegovim osnovnim pravilima i stilizacijom elemenata.
 Upravljanje okvirima oko inline i block elemenata kroz CSS box model.
 Detaljno upoznavanje sa tokom dokumenta i primena float vrednosti.

6. CSS stilizacija

 Specifičnosti boja i njihovo definisanje na webu.
 Primjena tipografije u HTML dokumentima.
 Tehnike CSS-a koje utiču na img tagove
 Detaljno bavljenje stilizacijom lista, tabela i formi.

Grupna nastava do 20 osoba
LINK ZA PRIJAVU

5.Kurs Core JavaScript programiranja

Vrijeme: 17:30 do 19:00
Broj časova: 24/ dva puta nedeljno po 2 časa
Cijena: 200 KM

JavaScript je skriptni programski jezik, čija osnovna namjena jeste definisanje funkcionalnosti web stranica na klijentskoj strani. Prije nego što je objavljena prva verzija ovog programskog jezika, ideja je bila da JavaScript bude veoma sličan Javi.
Međutim, kada se JavaScript prvi put pojavio na tržištu, davne 1995. godine, on nije imao nikakve sličnosti sa pomenutim programskim jezikom, osim što su oba nasledila ključne elemente iz C jezika.
Iako se JavaScript koristi uglavnom za programiranje klijentske funkcionalnosti web stranica, ovaj skriptni jezik može se efikasno koristiti i za pristup objektima u drugim aplikacijama. Takođe, važno je istaći da internet pretraživači predstavljaju najčešće okruženje za izvršavanje JavaScript koda.
Praktične vještine koje steknete tokom pohađanja ovog kursa omogućiće vam da izvršavate brojne funkcije pomoću JavaScripta i da steknete podlogu za učenje front-end JS framework-a kao što je Angular, React ili Vue.

Da biste neometano pohađali ovaj kurs i efikasno usvajali sve nove vještine koje on nudi, potrebno vam je da posedujete jedino osnovna poznavanja rada u HTML-u i CSS-u.

Obrađene oblasti:

1. Uvod i upoznavanje sa JavaScriptom

 Šta je JavaScript i čemu služi?
 Implementacija JavaScript koda u HTML
 Leksička struktura

2. Tipovi podataka

 Tipovi podataka, promenljive, konstante
 Upoznavanje sa vrstama i funkcionalnostima operatora
 Rad sa brojevima i stringovima

3. Kontrola toka

 Uslovno izvršavanje
 Šta su petlje i kako se koriste?

4. Upoznavanje sa nizovima

 Metode za rad sa nizovima
 Multidimenzionalni nizovi
 Asocijativni nizovi i JavaScript

5. Funkcionalnost

 Osnovni rad sa korisnički definisanim funkcijama
 Napredni rad sa funkcijama

6. Manipulacija DOM-om

 Uvod u DOM
 Rukovanje HTML objektima
 Stilizacija i upravljanje atributima
 Događaji i obrada događaja

7. Obrada korisničkog unosa i Cookies

 Šta je validacija podataka i kako se izvršava?
 Kako se rukuje sa Cookiesima?

LINK ZA PRIJAVU

Ukoliko vam je za zaposlenje potreban sertifikat iz osnovne računarske pismenosti, za vas organizujemo individualno testiranje i izdavanje sertifikata iz sljedećih oblasti:
• Windows okruženje
• MS Office:Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook i Internet

U slučaju da želite da dopunite ili unaprijedite svoje znanje iz ovih oblasti, tu smo da za vas organizujemo ubrzani kurs i podržimo vas da steknete sertifikat i dođete do željenog zaposlenja.

Centar za promociju evropskih vrijednosti Europlus je u Doboju, informacije možete dobiti na gore navedeni mail ili na broj tel. 065 969 216.