Obrazovanjem do zapošljavanja u lokalnoj zajednici

,,Obrazovanjem do zapošljavanja u lokalnoj zajednici”, je projekat koji je bio usmjeren na unapređenje oblasti obrazovanja odraslih i poboljšanje mogućnosti njihovog zapošljavanja u lokalnim zajednicama. Projekat je finansirala Evropska unija, sufinansiralo Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS. Sproveden je na području Doboja, Dervente i Modriče. Partner na projektu je Visoka poslovno tehnička škola Doboj, a saradnik Zavod za obrazovanje odraslih Republike Srpske. Projekat je rezultirao uspostavljanjem kapaciteta i resursa za izradu obrazovnih programa, monitoring i evaluaciju, formiranjem Lokalnih savjeta za obrazovanje odraslih i zapošljavanje, te izradom i usvajanjem opštinskih Strategija za obrazovanje odraslih u Modriči, Doboju i Derventi. Ovim projektom je stvorena osnova za razvoj koncepta cjeloživotnog učenja u lokalnim sredinama realizacijom sljedećih aktivnosti :

 • info kampanja o obrazovanju odraslih,
 • formiranje lokalnih savjetodavnih tijela za obrazovanje odraslih i zapošljavanje u gradu Doboju i opštinama Derventa i Modriča,
 • trening za lokalna savjetodavna tijela (timski rad, motivacija i upravljanje vremenom),
 • izrada i usvajanje lokalnih strategija za obrazovanje odraslih u gradu Doboju i
  opštinama Derventa i Modriča,
 • obuka za izradu programa za obrazovanje odraslih,
 • obuka za monitoring i evaluaciju programa za obrazovanje odraslih,
 • završna konferencija održana u Modriči 15. jula, 2015. na kojoj su predstavljeni rezultati projekta.
 •  

  Lokalna savjetodavna tijela kao model učešća i saradnje lokalnih vlasti, obrazovnog sektora, privrednog sektora i sektora rada i zapošljavanja imaju za cilj efikasnije praćenje i ostvarivanje obrazovanja odraslih i zapošljavanja lokalnog stanovništva. Čine ih predstavnici lokalne vlasti, privrednog sektora, obrazovnog sektora, sindikata, udruženja građana i sektora rada i zapošljavanja. Lokalni savjeti su formirani: u Modriči 30.04.2014., u Derventi 25.04.2014., u Doboju 08.04.2014. Izradom Strategije za obrazovanje odraslih na lokalnom nivou i stvaranjem preduslova za kvalitetnije planiranje programa za obrazovanje odraslih u ove tri JLS, privrednom sektoru je omogućeno direktno uključivanje u planiranje obrazovnih programa. Imajući na umu da stručna radna snaga direktno utiče na povećanje produktivnosti svakog privrednog subjekta, na ovaj način će im biti olakšano i planiranje privredne djelatnosti. Strategije za obrazovanje odraslih i zapošljavanje su usvojene od strane Lokalnih savjeta za obrazovanje odraslih i zapošljavanje, a potom i od strane Skupština opština i to u: Derventi 12.11.2015., Modriči 15.09.2015. i Doboju 01.12.2015. godine.
  Projekat je realizovan u periodu od avgusta 2013. godine do kraja jula 2015. godine.