Izrada i realizacija obuke za konstruktora i modelara odjeće

Projekat je finansirao GIZ u sklopu projekta „Podrška obrazovanju odraslih“. Kompletna realizacija je tekla kroz dvije komponente:

I komponenta: učešće predstavnika Europlus-a u ciklusu obuka namjenjenih predstavnicima organizatora obrazovanja odraslih koje su organizovane kroz 6 trodnevnih modula raspoređenih na period od 1, 5 godinu. Ove obuke organizuje GIZ, a vodi ih prof.dr Rolf Arnold sa saradnicima. Cilj pohađanja ovih obuka je sticanje znanja i vještina u oblasti cjeloživotnog učenja kao strategiji modernog razvoja ljudskih resursa.
II komponenta: podrazumjevala je obavezu Europlus-a da napravi i sprovede program za odrasle osobe iz sektora tekstilne industrije koji do sada nije bio u primjeni u BiH. Iz tih razloga, u periodu februar – april 2015. sprovedeno je malo istraživanje putem kojeg je utvrđena potreba za izradom programa za modelare i konstruktore odjeće. Centar za promociju evropskih vrijednosti EUROPLUS, angažovao je kvalifikovano osoblje sa dugogodišnjim iskustvom u radu u obrazovnom sektoru, ali i u privrednom sektoru (tekstilna industrija) koji su prvo završili obuku za izradu programa za obrazovanje odraslih, a zatim napravili program za modelare i konstruktore ženske i muške odjeće. Nakon završetka programa, u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje RS, filijala Doboj i Razvojnom agencijom Modriča, izvršena je identifikacija korisnika, te realizacija obuke. Obuku su završili 17 polaznika, a časove su držali Biljana Ristić iz Doboja, dipl. inžinjer tehnologije, smjer tekstilno inženjerstvo i Miodrag Radanović iz Dervente, dipl. inženjer tekstilne tehnologije, smjer tekstilno odjevna tehnologija.

Obuka je trajala ukupno 82 školska časa i provjera znanja koja je sprovedena nakon svakog modula (ukupno 4 modula).
Projekat je realizovan u Doboju, ali su korisnici bili sa područja Doboja, Modriče i Brčkog.