Kroz igru i rad ZAJEDNO

Projekat je sproveden na području Općine Tešanj, a rezultirao je uspostavom trajnog partnerstvo između OCD, koje se bave poboljšanjem položaja lica sa posebnim potrebama ili teže da uvrste ove programe u svoj rad i lokalnih vlasti sa posebnim osvrtom na jačanje tehničkih i institucionalnih resursa za lica sa posebnim potrebama. Ostvareni rezultati su:

  • Unaprijeđena edukativno tehnička institucionalna infrastruktura sa razvijenim i kreiranim novim planom i programom za rad sa djecom sa posebnim potrebama u općini Tešanj kroz aktivnosti izrade plana i programa i realizaciju brojnih radionica sa djecom Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju.
  • Razvijeniji kapaciteti lokalne uprave i osnažena međusektorska saradnja kroz učešće u edukacijama iz oblasti strateteškog planiranja i izradu i realizaciju projekata u skladu sa EU procedurama.
  • Razvijeni i ojačani kapaciteti OCD i institucija koje rade na poboljšanju položaja ugroženih kategorija i onih koji imaju namjeru da u svoje programe uključe ove ciljne grupe, a koji će ubuduće omogućiti ekspanziju u radu na ovoj oblasti i dati primjer “Dobre prakse” primjenljive i na opštine u regiji /a naročito na NVO sektor/ i samim tim doprinjeti postizanju razvojnih ciljeva definisanih strategijom općinskog razvoja kroz učešće u edukacijama iz oblasti strateteškog planiranja i izradu i realizaciju projekata u skladu sa EU procedurama.
  • Potpisan i Protokol o saradnji OCD, Općine Tešanj i Centra za socijalni rad kao prvi korak ka uspostavljanju šireg institucionalnog mehanizma saradnje opštine sa civilnim društvom i lokalnim ustanovama na polju poboljšanja položaja djece i omladine sa posebnim potrebama.
  • Svi postignuti rezultati zasluga su Centra za promociju evropskih vrijednosti EUROPLUS kao voditelja projekta, partnerske organizacije Evropski pokret Jelah- Tešanj, O.Š. “Huso Hodžić” Tešanj i JU Centar za socijalni rad Tešanj. Projekat je podržan i od strane Općine Tešanj.
    Projekat je realizovan u periodu od početka avgusta 2011. godine do kraja februara 2012. godine. uz učešće od oko 300 korisnika, građana Tešnja.