Obrazovanjem do zapošljavanja

Projekat „Obrazovanjem do zapošljavanja“ finansira Evropska unija iz programa Instrumenta za predpristupnu pomoć (IPA) a realizuje se na području grada Doboja i opština Modriča i Derventa. Partner na projektu je UG „BiosPLUS“Derventa, a saradnik Zavod za obrazovanje odraslih RS.
Osnovni cilj projekta je izrada i osnaživanje kapaciteta uspostavljenih lokalnih sektorskih mreža (u oblasti obrazovanja odraslih u skladu sa potrebama tržišta rada) između OCD-a koje rade na poboljšanju položaja teško zapošljivih kategorija stanovništva, donosioca odluka i javnih institucija.
Projekat će trajati od kraja avgusta 2016. do kraja septembra 2018. godine a predstavlja nastavak rada na razvijanju koncepta cjeloživotog učenja kroz realizaciju sledećih aktivnosti:

 • Provesti info kampanju o obrazovanju odraslih;
 • Pripremiti i realizovati dva treninga za članove Lokalnih savjetodavnih tijelaiz Doboja i Modriče;
 • Izraditi plan za realizaciju mjera iz Sporazuma o saradnji u cilju unapređenja društvene brige i jačanja sistema podrške teško zapošljivim licima;
 • Provesti realizaciju po jedne mjere iz Sporazuma o saradnji (Europlus i Biosplus u saradnji sa opštinama Derventa i Modriča i gradom Dobojem);
 • Uspostaviti saradnju sa preduzećem/ćima iz identifikovanih sektora rada;
 • Izvršiti odabir polaznika obuke;
 • Pripremiti i realizovati obuku i zapošljavanje polaznika.

Projektom se planiraju postići sledeći rezultati:

 • Zainteresovane strane upoznate i zainteresovane za rad na razvijanju koncepta cjeloživotnog učenja na lokalnom nivou kroz učešće u info kampanjama;
 • Prepoznati sektori (programi obuke) u lokalnim zajednicama koje imaju potencijal za razvijanje i zapošljavanje kao i jačanje lokalnih obrazovnih kapaciteta;
 • Uspostavljeni servisi podrške na lokalnom nivou za obrazovanje i zapošljavanje teško zapošljivih kategorija;
 • Obučene i zaposlene osobe iz ove kategorije.

Ovaj projekat sadrži tri veoma bitne komponente kako za lokalne zainteresovane strane tako i za krajnje korisnike. Naime, radiće se na jačanju kapaciteta Lokalnih savjetodavnih tijela za obrazovanje odraslih i zapošljavanje kroz dva ciklusa obuka za članove iz Doboja i Modriče. Imajući u vidu činjenicu da je tokom prethodnog projekta Europlus-a (projekat “Centar za cjeloživotno učenje”) izrađen i potpisan Sporazum o saradnji između sektora civilnog društva (UG Biosplus, UG Budućnost i Centra za promociju evropskih vrijednosti Europlus), opština Derventa, Modriča i Doboj i Zavoda za zapošljavanje, filijala Doboj kao strateški dokument kojim je definisana saradnja između 3 sektora u oblasti poboljšanja položaja teško zapošljivih lica kroz predložene mjere kao dio ovog projekta, biće izrađen plan realizacije pojedinačnih mjera od kojih će po jedna biti realizovana u toku realizacije projekta. Treća veoma bitna komponenta projekta su formalne obuke za krajnje korisnike na području grada Doboja i opštine Modriča  nakon koje će se za minimalno 70% najuspješnijih polaznika nastojati naći zaposlenje u lokalnim preduzećima.